Hoppa till innehåll

Stadgar

Hemavan Tärnaby Näringsförening


Beslutade stadgar vid årsmöte 2023-03-14

Organisationsnummer: 895400-3433 med säte i Storumans kommun

Bildad 1969
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Hemavan Tärnaby Näringsförening skall tillvarata medlemmarnas intresse och bidra
till en positiv utveckling av näringslivet i Hemavan Tärnaby. Föreningen ska aktivt
arbeta för att motverka all form av diskriminering.

2 § Beslutande organ
Föreningens organ är:
1) Årsmötet
2) Styrelsen
3 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga
personer.

4 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sträcker sig mellan 1 januari och 31 december.

5 § Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjort
av årsmötet.

6 § Stadgeändring
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.
Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på
årsmöte och skall, om det kommer från annan än styrelsen, ha lämnats till styrelsen
senast tre (3) månader före årsmötet. Förslaget skall, oavsett vem det kommer ifrån,
sedan skickas ut till medlemmarna en månad innan årsmötet och yttranden skall
komma styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet.
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en
majoritet av minst 2/3 av samtliga närvarande röster.

7 § Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre (3) månader före det
årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts
tillfälle att yttra sig.
Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra
följande årsmöten, med minst sex (6) månaders mellanrum, och stödjas av minst 4/5
av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna.
Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till en
institution som på lämpligt sätt främjar området.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 § Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av såväl enskild person, företag eller
organisation. Medlemskap erhålls genom att betala gällande medlemsavgift. När
medlemsavgiften är erlagd är personen, företaget eller organisationen medlem och
förs in i medlemsförteckningen.

9 § Utträde
Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Uppsägning skall ske skriftligt
senast 15 december året innan utträde. Medlemsavgift återbetalas inte vid utträde.

10 § Medlemsavgift
Medlemsavgiften är årlig. Årsmötet fastställer medlemsavgift för näst kommande
kalenderår.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

11 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före
mars månads utgång .
Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och skall via e-post eller lösbrev vara alla
medlemmar tillhanda minst 3 veckor i förväg.
Ärendelista och i övrigt erforderliga handlingar skall anslås på föreningens hemsida senast 7
dagar före årsmötet.

12 § Förslag till ärenden vid årsmöte
Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till
Hemavan Tärnaby Näringsförening senast 30 dagar i förväg, undantag från detta
gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.
Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

13 § Rösträtt vid årsmöte
Varje medlem har en röst.
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas personligen av enskild medlem, av den
som är medlemsorganisations företrädare enligt lag eller av ombud med skriftlig,
dagtecknad fullmakt.
En förutsättning för rösträtt på årsmötet är att medlemsavgift har betalats senast fem
(5) vardagar innan årsmötet.

14 § Beslutsförhet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.
Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen enligt principen om rösträtt i förhållande till
betald avgift, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

15 § Beslut och omröstning
Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.
För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar
ändring av stadgar, personval eller föreningens upplösning. För ärenden som
behandlar ändring av stadgar krävs kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna). För
ärenden som behandlar föreningens upplösning krävs 80 % av rösterna. Vid
personval används principen om relativ majoritet, vilket innebär att det förslag som
får flest röster väljs, även om röstetalet understiger 50 %.
Vid lika röstetal har mötesordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om
personval, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

16 § Valbarhet
Endast privatperson med medlemskap, firmatecknare för medlemsorganisation eller
anställd i medlemsorganisation är valbar som ledamot till styrelsen. Styrelsens
ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva
styrelsen väljs varje år. För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska
förvaltning utses en (1) godkänd/ auktoriserad revisor och en (1) revisorssuppleant.

17 § Ärenden vid årsmötet
Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och protokollförare
Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Fastställande av föredragslista
Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av balans och resultaträkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under närmast
föregående verksamhetsår.
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Val av ordförande för 1 år
Val av övriga ordinarie ledamöter för 2 år samt eventuella fyllnadsval
Val av valberedning
Val av en revisor och en revisorssuppleant
Ärenden framlagda av styrelsen
Ärenden framlagda av föreningsmedlem
Anmälda övriga frågor
Årsmötets avslutande

18 § Extra årsmöte
Extra årsmöte kan avhållas när 2/3 av styrelsen så finner eller när 2/3 av föreningens
medlemmar så påkallar.
Kallelse till extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast
åtta (8) dagar före årsmötesdagen.
VALBEREDNINGEN

19 § Valberedning
Valberedningen består av 2-3 ledamöter. Sammankallande i valberedningen utses på
årsmötet. Endast privatperson med medlemskap, firmatecknare för
medlemsorganisation eller anställd i medlemsorganisation är valbar som ledamot i
valberedningen. Det åligger valberedningen att ge förslag till årsmötet på ny styrelse,
revisor och ny valberedning. Förslaget ska skickas ut till medlemmarna senast en (1)
vecka innan årsmötet eller anslås synligt på föreningens hemsida.
REVISORER

20 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på
styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisionsberättelse ställs till årsmötet
och överlämnas till styrelsen före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisor tilleller
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
STYRELSEN

21 § Styrelsen
Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra till sex ledamöter.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst 5 gånger per år, och är
beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Styrelsen utser för ett år inom sig en vice ordförande,
sekreterare och kassör. Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott på
minst tre personer, vars uppgifter och befogenheter fastställs av styrelsen. Styrelsen
får adjungera ledamöter utan rösträtt till styrelsen.
Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och
leda styrelsens arbete samt att avgöra sådana ärenden som kan avgöras utan att
styrelse eller arbetsutskott inkallas.
Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till
protokollet.

Styrelsen åligger

 • att leda föreningens verksamhet
 • att förvalta föreningens tillgångar
 • att utse firmatecknare och besluta om attesträtt
 • att tillsätta för verksamheten och förvaltningen erforderliga personer och
 • arbetsgrupper
 • att utse de personer som skall representera föreningen vid olika möten och
 • sammankomster
 • att ansvara för personalfrågor
 • att uppta till behandling förslag som medlem skriftligt inlämnat till styrelsen,
 • att föra protokoll över sina sammanträden
 • att senast en månad före ordinarie årsmöte tillhandahålla revisorerna föreningens
 • räkenskaper för det närmast föregående kalenderåret
 • att till ordinarie årsmöte avge skriftliga berättelser över verksamheten och den
 • ekonomiska förvaltningen under det närmast föregående kalenderåret